Ma sói Ultimate Deluxe

70.000

Ultimate Werewolf: là 1 game suy luận, tương tác loại suy được chia làm 2 phe: phe Dân Làng và phe Ma Sói. Phê Dân Làng sẽ không biết được ai là Ma Sói.

Sitemap